Hieronder kunt u ons verkiezingsprogramma lezen, een programma waar wij de komende vier jaar voor willen gaan in de gemeente Stede Broec. Voor en door inwoners van onze prachtige gemeente.

Doorpakken, gewoon doen!

 

U heeft recht op meer handhaving door de gemeente

U wilt prettig wonen en dat begint bij een prettige omgeving, waarbij iedereen zich houdt aan de afspraken. Toch houdt niet iedereen zich aan die regels, waardoor uw ergernis groeit. U kent vast de voorbeelden: rolstoelgangers die de rijweg op moeten door foutparkeerders op het trottoir, kinderen of sporters die angstig wegrennen voor loslopende honden, vernielzucht, speeltoestellen die niet meer bereikbaar zijn door vervuiling in het gras, … En als u er wat van zegt, krijgt u een grote mond terug. De gemeente moet u hierin bijstaan, daar heeft u gewoon recht op. Toezichthouders, voor ergernis uit de hand loopt.

 • Daarom zorgen wij voor méér toezichthouders.

 

Hét Postkantoor commercieel open

U wilt genieten van een lekker drankje, ook als er geen voorstelling op het programma staat. Of zo maar even een salade prikken op het terras als het in de middag mooi weer is, misschien een warme chocomelk met slagroom bij een krant in de winter. Maar nee, dat kan nu niet. Regeltjesland legt weer beperkingen op. Als u nu na het werk even met vrienden of collega’s wilt borrelen in het horecabedrijf van Hét Postkantoor kan dat niet; dan moet u wachten tot er een theater- of filmvoorstelling is. Wij willen een betere benutting van het gebouw; beter, gezelliger en ruimere tijden.

 • De VVD wil een ruimere uitgaansgelegenheid in Hét Postkantoor, mèt terras.

 

Uw huis is geen melkkoe

U bent de afgelopen jaren niet verrast met een flinke verhoging van de onroerendgoedbelasting (OZB); en dat hebben wij u vier jaar geleden ook zo beloofd. Ook nu wil de VVD géén verhoging, hooguit inflatiecorrectie.

 • De VVD vecht voor uw geld, want het is úw geld en uw portemonnee.

 

De gemeente moet zorgvuldig omgaan met úw geld, ook als het gaat om subsidies

U betaalt belasting, een noodzakelijk kwaad. Maar dan verwacht u wel dat de gemeente zorgvuldig omgaat met uw geld. Met subsidies bijvoorbeeld kan de gemeenschap nuttig worden ondersteund; zowel sport en spel, kunst en cultuur, als verrijking van lichaam en geest.

Dat houdt natuurlijk niet in dat elk verzoek om de kas te spekken gehonoreerd wordt; dus niet het aloude handje ophouden. U wilt een eerlijke en uitlegbare beoordeling op basis van beleidsdoelen; niet op basis van afspraakjes van jaren geleden zonder werkelijke onderbouwing.

 • De VVD wil dat subsidie alleen op basis van prestatie en maatschappelijk nut.

 

Ook de inwoners van Stede Broec-zuid kunnen straks vanaf het water genieten

Op vaargebied is het in Stede Broec-zuid slecht gesteld. De sloten in de woonwijken zijn immers niet doorvaarbaar. Uit onderzoek blijkt dat het aansluiten van Stede Broec-zuid op het bestaande vaarwater kostbaar, maar haalbaar is. Wij vinden dat dit moet worden doorgezet, met een financieel gedegen plan, want ook de inwoners van Stede Broec-zuid moeten vanuit hun eigen woonomgeving naar de polder kunnen varen.

 • De VVD wil Stede Broec-zuid op het vaarwater ontsluiten.

 

Duurzaamheid

Meer dan ooit leest u welke gevolgen de te hoge CO2-uitstoot in de toekomst kan hebben. We moeten daarom meer aan energiebesparing en ook aan duurzame energiewinning doen. Niet alleen vanwege het milieu, maar het is gewoon beter voor het comfort in huis en de portemonnee. De VVD vindt dat de overheid hier een voorbeeldfunctie heeft. De gemeente faciliteert als lokale overheid maatregelen om huizen beter te isoleren. We onderzoeken alternatieve energiebronnen en passen die waar mogelijk toe.

 • De VVD wil komende jaren meer en verantwoorde investeringen in duurzaamheid.

 

Zorg voor elkaar

U vindt terecht dat de zorg op maat moet zijn en op een goed niveau. De zorg is in Stede Broec goed geregeld. Toch zijn er zaken die beter en zorgvuldiger kunnen, zoals op het gebied van dementie en eenzaamheid. Mensen die fysiek of mentaal moeite hebben met het bereiken van zorg, moeten hierin gesteund worden.

 • De VVD wil zorg die aansluit op de behoefte.

 

Ouderen, jongeren, mensen met een beperking, … iedereen is gelijk

U zal bij ons geen doelgroepenbeleid aantreffen. De samenleving is divers van samenstelling en in elke denkbare aparte groep zijn er mensen die een vorm van ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld, een oudere kan een aangepaste fiets nodig hebben; dat geldt net zo voor een jongere. Of dementie, dat treft meestal ouderen, maar soms ook jongeren. Ander voorbeeld: Jong en oud, homo of hetero, protestant of humanist, eenzaamheid kent geen leeftijd. En zo zijn er meer voorbeelden te bedenken.

De VVD vindt dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen, dezelfde mogelijkheden; iedereen doet immers mee. Daarom hebben wij oog voor iedereen.

 • De VVD wil geen doelgroepenbeleid. Iedereen is even belangrijk.

 

Wonen

Grote kans dat u zelf heeft ondervonden of gehoord heeft dat het aantal woningen erg schaars is; of dat nu gaat om koopwoningen of huurwoningen. De VVD vindt het onacceptabel dat die woningen er niet zijn. Er moet dan ook meer worden gebouwd. Uiteraard niet voor leegstand, maar naar behoefte.

 • De VVD realiseert komende vier jaar een sterk verhoogde bouwactiviteit.

 

Herindeling / Fusie

De VVD staat open voor herindeling. Maar dat moet een aantoonbare verbetering zijn voor de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven. Het moet voordeel opleveren, financieel en om bestuurlijke slagkracht te vergroten. In 2015 is de ambtelijke organisatie van Stede Broec samengegaan met die van Enkhuizen en Drechterland (SED). Dat werpt zijn vruchten af, maar wij vinden het nu nog te vroeg om ook bestuurlijk samen te gaan. Eerst aantonen, dan pas herindelen.

 • De VVD wil eerst een onderzoek naar de voor- en nadelen van een fusie.

 

 

Regionale punten: Gewoon doen!

 

1. Goed wonen

We willen allemaal wonen op een fijne plek waar we ons thuis voelen. De VVD Westfriesland wil dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis in onze regio kunnen vinden. Een goed en toegankelijk woningaanbod is echter niet vanzelfsprekend. De bevolking in Westfriesland blijft tot 2040 groeien, waardoor de vraag naar woningen toeneemt. In het segment tussen sociale woningbouw en duurdere koopwoningen is het aantal beschikbare woningen echter beperkt. We willen beschikbare ruimte dan ook optimaal benutten, met regionaal bouwbeleid en oog voor de middeninkomens. Voor ouderen wordt zorgverlening aan huis steeds gebruikelijker. Er zijn meer woningen nodig die dit mogelijk maken. Daar moeten we in investeren. Tenslotte wonen we allen in een mooie omgeving. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Afbreuk door grote objecten zoals windmolens kan niet doorgaan zonder beter zicht op het nut daarvan. Dus een pas op de plaats en meer onderzoek naar alternatieven die minder overlast geven. Duurzaamheid met hart voor de omgeving.

Kortom, er is behoefte aan méér woningen en aan woningen die beter aansluiten bij de behoeften van de verschillende doelgroepen. Door als regio een groeiambitie uit te spreken, kunnen bestaande beelden over demografische ontwikkelingen worden bijgestuurd. Groei is een keuze. Andere regio’s hebben dat bewezen. De VVD Westfriesland zet zich hiervoor in.

De VVD wil:

 • Meer woningen, specifiek in de categorie koop tot en met €250.000,- en vrije sector huur tussen € 700,- en € 1.000,-.
 • Meer woningen die aansluiten bij veranderende woonwensen, bijvoorbeeld nieuwbouw op kleine kavels voor eenpersoonshuishoudens (zogenaamde tiny-houses).
 • Meer diversiteit en individuele vrijheid bij nieuwbouw of verbouw, voor meer woongenot en een aantrekkelijker woningbeeld in de regio.
 • Investeren in woningen voor mensen met een zorgbehoefte, zodat deze langer thuis kunnen blijven wonen.
 • Regionale samenwerking voor maatwerk in de woningbouw. Vraag-gestuurd bouwen is daarbij de leidraad. Een regionale afstemming is daarbij een voorwaarde voor het realiseren van onze groeiambitie.
 • Gemeenten de verantwoordelijkheid geven om in onderling overleg plekken voor nieuwbouw aan te wijzen, zonder tussenkomst van de Provincie Noord-Holland. De regionale woonvisie is het uitgangspunt voor het bouwen van woningen in Westfriesland.
 • Investeren in kansrijke vormen van duurzame energie voor Westfriesland, om woningen en bedrijven op een verstandige manier te verduurzamen.
 • Geen nieuwe windmolens in de regio. Ze vormen een aanslag op het landschap, terwijl het duurzaam rendement op lange termijn onhelder is.

 

2. Goed ondernemersklimaat

De VVD Westfriesland geeft ruimte aan ondernemers. Zij brengen meer werkgelegenheid en welvaart in de regio, door hier te investeren. We willen dat onze gemeenten met ondernemers meedenken en samenwerken, voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Wij moeten investeren in een goede bedrijfsomgeving, optimale internetverbindingen, eenduidige regelgeving en een goed opgeleid arbeidsaanbod.

De VVD wil:

 • Uniformering van voorschriften binnen de zeven gemeenten en vermijden van onnodige regeldruk. Vanuit de overheid zijn ondernemers het best geholpen met heldere en eenduidige regelgeving.
 • Doorontwikkeling van het succesvolle loket voor starters naar een service waar alle ondernemers met vragen terecht kunnen. Gemeentelijke dienstverlening moet hierop ook goed zijn aangesloten. Zo helpen wij ondernemers snel en effectief op weg.
 • Bedrijventerreinen vitaal houden door goed onderhoud, goede bereikbaarheid en passende faciliteiten. Zo bevorderen wij innovatie en kennisuitwisseling. Wij willen bevorderen dat gebouwen, die niet meer voldoen, een nieuwe bestemming krijgen of vervangen worden.
 • De agrarische sector stimuleren en ontwikkelen in samenwerking met Greenport Noord-Holland Noord. We ondersteunen initiatieven voor innovatie en verduurzaming.
 • Glasvezel overal tot de norm maken, ook voor plekken in het buitengebied. Wij maken ons sterk voor de aanleg van glasvezel in gebieden waar dit commercieel niet vanzelfsprekend is.
 • Onderzoeksplaatsen op HBO/WO-niveau faciliteren bij bedrijven in de regio, ter bevordering van innovatie en werkgelegenheid.
 • Toerisme benutten om een bredere basis te bieden om lokale voorzieningen in stand te houden. Wij willen dan ook ruimte bieden aan initiatieven die het toerisme in onze regio bevorderen
 • Investeren in toeristische trekpleisters, om de kansen die Westfriesland biedt beter te benutten. We denken aan attractieve waterwegen, havens en historische bezienswaardigheden. We ondersteunen initiatieven voor accommodatie voor toeristen.

 

3. Goede bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid betekent dat mensen snel op hun werk kunnen komen, ook als dit werk zich buiten de regio bevindt. Goede bereikbaarheid betekent dat ondernemers hun producten en diensten snel op de plek van bestemming kunnen krijgen. En goede bereikbaarheid betekent dat toeristen weinig moeite hoeven doen om in Westfriesland hun weg te vinden. Dit vraagt om een hernieuwde blik op bereikbaarheid, aanleg van infrastructuur met toepassing van nieuwe technologieën, efficiënte coördinatie van verkeersstromen en een duurzaam ruimtelijk beleid.

De VVD Westfriesland zet zich in voor de bereikbaarheid van Westfriesland via weg, spoor en water. Wij willen dat mensen vanaf Hoorn binnen 30 minuten in Amsterdam kunnen zijn, met een goede aansluiting van de hoofdwegen in Westfriesland op deze infrastructuur. Wij willen kijken naar de potentie van nieuwe vervoersmethoden, bijvoorbeeld via fietssnelwegen of verbeterde vaarroutes. Wij zorgen ervoor dat mensen het vervoermiddel kunnen gebruiken dat zij zelf prettig vinden om op hun plek van bestemming te komen. Die keuzevrijheid blijven wij faciliteren.

De VVD wil:

 • Verbreding van de A7 van Purmerend tot Hoorn zodat mensen sneller op hun werk zijn.
 • Verbetering Oost-Westverbinding tussen Zwolle en Alkmaar. In dit kader willen we o.a. verdubbeling van de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Daarnaast moet het knooppunt bij Enkhuizen aangepakt worden voor een snellere verkeersdoorstroming.
 • Goede aansluiting van het regionale wegennet in Westfriesland op de landelijke hoofdwegen.
 • Vergroten van de veiligheid op de N241 A.C. de Graafweg.
 • Investeren in de aanleg van parallelbanen voor landbouwvoertuigen voor een snelle en veilige doorstroming met agrarisch verkeer
 • Hogere frequentie van treinverbindingen tussen Enkhuizen en Amsterdam en Hoorn en Alkmaar om drukte in de spits te verminderen.
 • Verdubbeling van het spoor tussen Hoorn en Enkhuizen om vertragingen en treinuitval te verminderen. Doortrekken van de spoorlijn naar Lelystad.
 • Verbetering O.V.-knooppunt Hoorn als verbindingsstation voor de regio. Onderzoeken naar mogelijkheden van het doortrekken van de Noord/Zuid-lijn van Amsterdam naar Hoorn.
 • Investeren in fietssnelwegen.
 • Verbeteren vaarroutes via IJssel- en Markermeer richting Westfriesland ter ondersteuning van nautische sector.

 

Het verkiezingsprogramma is ook als PDF te downloaden.