Waar ondernemers de ruimte krijgen

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. We zorgen voor een goede samenwerking met de Bedrijvengroep Stede Broec, de Westfriese Bedrijvengroep, WerkSaam en het UWV voor het groeien en behouden van voldoende banen in en om de gemeente. De coronacrisis heeft onze Stede Broec’se bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. En hoewel de coronacrisis nu bijna op zijn einde is, moeten we de economie juist blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen en ontzien in regels en (te) lange procedures. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, een goed ondernemersklimaat en goede voorzieningen voor de toekomst.

 • Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente een gezonde en duurzame lokale economie en meer banen.
 • De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.
 • Stede Broec heeft een loket waar ondernemers te allen tijde (digitaal) terecht kunnen voor vragen, vergunningen en schuldhulpverlening.
 • We richten een loket in voor organisatoren en verenigingen die evenementen organiseren, zoals Koningsdag of buurtevenementen. Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij het loket actief en oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht kunt als er iets misgaat.
 • Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld.
 • Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag.
 • Door meer ruimte te geven aan de horeca gaat Stede Broec nog meer bruisen. De horeca van Hét Postkantoor moet vaker open met terras. Dit kan door het café commercieel uit te laten baten.
 • Het centrum van Stede Broec gaan we verder ontwikkelen, met focus op het Streekplein en het station Bovenkarspel-Grootebroek.
 • Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. Voor een klein terras schaffen we de vergunning af. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.
 • Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een meldingsplicht.
 • We gaan voor een goed vestigingsklimaat. De digitale infrastructuur moet daarom optimaal zijn. We zetten ons in voor de aanleg van betaalbare glasvezel in de hele gemeente.

Waar Stede Broec bruist en bezoekers van buiten aantrekt

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendig en aantrekkelijk winkelcentrum, buurtwinkelcentra en detailhandel. Door in leegstaande gebouwen wonen, werken, detailhandel en horeca te vermengen, creëren we een bloeiende lokale economie. Met een veilig en aantrekkelijk centrum, trekken we bezoekers aan van buiten. Stede Broec komt pas echt tot leven als het centrum rondom het Streekhof bruist.

 • De gemeente stimuleert winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zorgen voor een levendig winkelhart vol met lokale ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop.
 • Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Dat is fijn voor onze inwoners en trekt bezoekers aan van buitenaf. Omdat de samenwerking van ondernemers in een winkelgebied hieraan bijdraagt, bevorderen wij het Keurmerk Veilig Ondernemen.
 • We gaan flexibel om met leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Ook verruimen we vestigingsmogelijkheden, door het opstellen van ruime bestemmingsplannen. Zo maken we Stede Broec prettig en leefbaar, met een goed vestigingsklimaat.
 • De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers hun klanten als gast kunnen ontvangen.
 • Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij dat de gemeente dit stimuleert met promotie. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden zolang zij rekening houden met de natuur, tenzij er te weinig ruimte voor vrije recreatie overblijft.
 • Met de inkomsten van de toeristenbelasting verbeteren we direct de kwaliteit van recreatie en toerisme. Levert het te weinig op? Dan schaffen we het af.

Waar we verstandig met ons geld omgaan

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend en afgedragen door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De belasting houden we zo laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld. Kortom:

 • De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig inzage waaraan geld is besteed en welke doelen zijn bereikt.
 • We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt.
 • De woonlasten in Stede Broec zijn hoog. Zelfs vele malen hoger dan in de buurgemeenten Enkhuizen en Drechterland. De woonlasten (zoals de ozb) worden verlaagd en blijven dan zo laag mogelijk.
 • De dorpshuizen en sportaccommodaties in Stede Broec vallen, indien mogelijk, voortaan onder het lage ozb-tarief.
 • De hondenbelasting wordt afgeschaft.
 • De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel wanneer allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden.

Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving.

 • We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Immers, iedereen doet mee. Bij om- en bijscholing richten we ons op iemands talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut werk en leerwerkplekken, dit in samenwerking met WerkSaam en het UWV.
 • Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende passende banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding.
 • Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie, omdat we het belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving.
 • Wie minder bijdraagt, kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand ontvangt, maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verlies je je uitkering. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie verplicht worden te werken aan inburgering en integratie.
 • Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met de hulp van een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan.

Waar we trots zijn op onze agrariërs

We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu.

 • Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hen de ruimte hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid.
 • Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en behoud van de natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit in de omgeving. Dat is ook van belang voor onze economie.
 • Wij stimuleren een duurzame veehouderij. Belemmerende regelgeving voor het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, windenergie en duurzame energiebronnen schrappen we. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang.
 • Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten. Goede huisvesting is belangrijk. Dat is goed voor de ondernemer en de werknemer en beperkt overlast. Dit geldt ook voor andere sectoren, zoals seizoentoerisme en de transportsector.