Waar het belang van de inwoners voorop staat

De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen en -lijsten, problemen en frustraties.

 • Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen
 • We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt en er alles aan doet om je goed te helpen wanneer je belt met een vraag.
 • Verzoeken van inwoners en ondernemers worden zo snel mogelijk afgehandeld. We zorgen ervoor dat er (ruim) binnen de maximale reactietijd wordt gereageerd.
 • De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen We gaan door met het thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten.
 • Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt Bij vragen is het altijd mogelijk om een medewerker te spreken in plaats van een computer.
 • De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up-to-date is, zodat privacygevoelige informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en
 • Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van
 • De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude tegen te gaan en te
 • De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen met collega’s in de regio Westfriesland als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, duurzaamheid, regionale werkgelegenheid of woningbouw.
 • De ambtelijke organisatie heeft als doel om de inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur optimaal te ondersteunen. Samen met Enkhuizen en Drechterland hebben we sinds 2015 één ambtelijke organisatie waar veel over te doen is. Wij willen werken aan een gezamenlijke toekomstvisie die optimale ondersteuning mogelijk maakt. We doen daarbij wat nodig is om dat te bereiken.

Waar we onze krachten bundelen voor slimme oplossingen

Stede Broec maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om de problemen op te lossen in onze eigen straat, wijk of dorp. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken.

 • Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom juichen we initiatieven van ondernemers en verenigingen zoveel mogelijk toe wat regels en vergunningen betreft en denken we proactief mee bij een verenigingen-, ondernemers- of duurzaamheidsloket.
 • We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken, zoals buurtverenigingen en het Right to Challenge[1]. Zo kunnen groepen inwoners gemeentelijke taken overnemen als zij daarvoor een goed plan hebben.
 • Transparantie is ook bij de lokale democratie ontzettend belangrijk. Wij willen dat de raads- en commissievergaderingen live worden uitgezonden, met beeld. Wij vinden dat inwoners ook op afstand moeten kunnen zien hoe de besluitvorming tot stand komt.
 • Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen, die dit direct raakt, betrokken. Daarbij creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid. We maken dit beleid immers voor de inwoners.
 • Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. Wij hebben meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes.

[1] https://vng.nl/artikelen/wat-is-het-right-to-challenge-en-waar-komt-het-vandaan

Waar iedereen meedoet en integreert

We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor gevochten is onder druk komen te staan, met parallelle samenlevingen als resultaat. Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.

 • We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van alle nieuwkomers.
 • De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen.
 • Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren. Wanneer iemand niet voldoende Nederland spreekt en bewust niet meewerkt, kunnen boetes volgen of korten we de uitkering.
 • Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen.
 • Bij de inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten, antisemitisme en vrijheid van godsdienst.
 • We laten nieuwe Nederlanders zoveel mogelijk meedoen. Denk aan hen actief betrekken bij (sport)verenigingen en andere maatschappelijke activiteiten in de gemeente.
 • Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet met hulp en verleent geen opvang. Hetzelfde geldt voor organisaties die illegalen helpen.