Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood in Stede Broec en in de regio hoog. Als Stede Broec’se VVD willen wij dat er nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden, zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen.

 • Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen wordt onze prioriteit. Wij willen dat er een aantal nieuwe wijken bijgebouwd gaan worden, zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Het bouwtempo moet omhoog. Wij willen dat huidige bouwplannen, zoals Florapark (achter de Broekerhavenweg) en Molensloot Zuid (op het perceel bij fietsenwinkel Nan), versneld worden uitgevoerd. Ook bekijken wij particuliere initiatieven, zoals het natuurrijke woningbouwplan bij Groot-Vriend in Lutjebroek, op inhoud en kansen.
 • Door te bouwen, pakken we doorstroming aan bij zowel sociale huur-, vrije huur- als bij koopwoningen. Zo krijgen we voor elkaar dat senioren die kleiner willen wonen sneller kunnen doorstromen en regelen we eerlijke toegang tot huizenmarkt voor starters. We houden bij elk nieuwbouwplan rekening met een verdeling van 20 procent (sociale) huurwoningen en 80 procent koopwoningen, zowel voor het goedkope als het midden- en hoogsegment.
 • De gemeente gaat aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen, zoals tiny houses en kangoeroewoningen. Zo helpen we starters op weg en kunnen senioren in een vertrouwde omgeving bij hun kinderen blijven wonen.
 • Met woningbouwstichting De Woonschakel maken we afspraken over het voorkomen van scheef wonen en het stimuleren van doorstroming.
 • Strenge handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen is hard nodig. De woningen die hierdoor vrij komen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan.
 • Wij zijn voorstander van een zelfbewoningsplicht en tegen het ‘verkameren’ van woningen. Zo houden we woningen beschikbaar om in te wonen en voorkomen we overlast.
 • Wij willen aansturen op een betere verdeling van huur- en koopwoningen in de regio. Stede Broec heeft bovengemiddeld veel sociale huurwoningen (30 procent), terwijl bij omliggende gemeenten dit percentage veel lager ligt dan de afgesproken 25 procent. Dit moet in evenwicht worden gebracht.
 • We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, maar schaffen hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen af. Zij doen gewoon mee volgens het reguliere traject voor woningzoekenden via Woonmatch West-Friesland.
 • Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepelere procedures voor nieuwbouw. We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Zo zorgen we voor een prettige en leefbare gemeente. Ook doen we alles wat mogelijk is om speculatie tegen te gaan.
 • We willen dat alle inwoners gemakkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal en actueel beschikbaar. We schaffen de welstandstoets af en schrappen deze uit de plaatselijke verordening. De gemeenteraad controleert en bewaakt als hoogste orgaan in de gemeente de ruimtelijke kwaliteit.
 • De onroerendzaakbelasting (ozb) is geen sluitpost van de gemeentelijke begroting. We zijn zeer terughoudend met het verhogen van de belasting op de eigen woning.

Waar vervoer van A naar B vlot gaat

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, bij vrienden en familie op bezoek of wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. Dat de doorstroming goed is, je niet ergens in de file staat om de gemeente uit te komen en je te laat bent bij je afspraak. En het is bovenal belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor voetganger, fietser en automobilist.

 • Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, veilig in. Dat doen we in samenwerking met politiediensten, ouders en buurtbewoners.
 • Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we aan goede doorstroming van het verkeer, voor fiets en auto. Door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming.
 • Door te kijken naar een juiste balans tussen woongenot en groen, kijken wij hoe we voldoende parkeergelegenheid kunnen realiseren. Een auto is tenslotte vaak geen keuze, maar hoognodig om op het werk of mantelzorgadres te komen. Bij nieuwbouw streven we naar parkeren op eigen terrein.
 • In Stede Broec wordt veel gebruikt gemaakt van de fiets. In de gemeente richten we de wegen nog beter in voor fietsers, zodat fietsers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.
 • Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander vervoermiddel is: onze inwoners kunnen zich prettig en veilig door Stede Broec bewegen. Deze ontwikkelingen vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan. Bij de treinstations plaatsen we voldoende stallingen.
 • Het openbaar vervoer en voorzieningen, zoals de regiotaxi zijn goed toegankelijk. Stations zijn aangepast zodat mensen met een beperking ook kunnen instappen.
 • De gemeente communiceert tijdig en duidelijk naar inwoners over onderhoud aan wegen en wegafsluitingen. Daarbij geldt dat we onderhoud zoveel mogelijk in één keer proberen te doen, om overlast te beperken. Daarbij is helder wat de alternatieve route is. Zo voorkomen we ‘zoekverkeer’.
 • Wij zijn voor een goede gladheidsbestrijding bij sneeuw en ijzel. Er moet een juiste balans zijn tussen de strooiroutes, zodat overlast en valpartijen worden voorkomen. De gemeente moet ondanks sneeuw en ijzel bereikbaar blijven.