Waar we de wijk groen en leefbaar houden

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook het schoonhouden van de eigen tuin, het balkon en de straat. De gemeente stimuleert dat de wijk en buurt schoon blijven. Want als dat goed gebeurt, wordt de afvalstoffenheffing lager.

 • Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Maar we realiseren ons dat ruimte schaars is. Daarom blijven we kritisch kijken naar wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste balans tussen wonen, ondernemen en recreatie. Zo kan het gebied rondom De Zouaven verder worden ontwikkeld voor sport en recreatie. Wij ondersteunen dat Het Streekbos verder zal worden uitgebreid met natuurgebied en recreatie.
 • Varen in en om Stede Broec is een geweldige ervaring. Stede Broec is een waterrijke gemeente met veel huizen aan doorgaand vaarwater. De sloten in de gemeente worden jaarlijks goed uitgebaggerd. In Stede Broec Zuid ontsluiten we nog meer sloten, zodat we voor heel Stede Broec het vaarplezier vergroten.
 • We willen meer groene plekken met bomen en planten in de gemeente en haar wijken, hoe klein dan ook. Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of plantenbak. Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is.
 • Het groenonderhoud in Stede Broec is van een te laag kwaliteitsniveau. De bezuinigingen, het verbod op glyfosaat en de verandering van het klimaat spelen hierin een rol. Wij willen dat de huidige situatie geëvalueerd wordt en er een plan komt om de kwaliteit van de openbare ruimte weer naar een acceptabel niveau te brengen. Onkruidbestrijding en groenbeheer wordt weer een kerntaak van de gemeente. Het straatbeeld moet geen verpauperde indruk geven.
 • Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven van bewoners, basisscholen en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en te onderhouden worden van harte aangemoedigd.
 • Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker. De hond hoeft van ons geen belasting te betalen, maar zijn baasje die de poep niet opruimt, verdient wel een boete.
 • Zwerfvuil is een doorn in het oog. We zorgen voor voldoende afvalbakken in de wijken en parken en zorgen ervoor dat deze tijdig worden geleegd. We spreken inwoners aan op de eigen verantwoordelijkheid.
 • De leefbaarheid rond Broekerhaven (o.a. De Kolk en Broekerschans) staat onder druk. Er is veel geluids- en fijnstofoverlast van de N307. De gemeente gaat samen met de provincie Noord-Holland om tafel om hier de leefbaarheid voor de bewoners te verbeteren.
 • Op dit moment is de afvalstoffenheffing in Stede Broec erg hoog. Wij willen dat inwoners afval zo goedkoop mogelijk kwijt kunnen en zij krijgen daardoor een lagere afvalstoffenheffing. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar hergebruik en recycling. We zetten ons in voor een systeem waar afval achteraf wordt gescheiden. Dat zorgt voor minder containers en is bovendien goedkoper. Om overlast van meeuwen, ratten en ander ongedierte te voorkomen zijn we voorstander van ondergrondse afvalcontainers.
 • Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Daarom passen we deze heffing aan op het aantal personen per huishouden.
 • We willen een goed werkend en betaalbaar rioolstelsel. We vinden het passend dat iedereen die hiervan gebruik maakt, bijdraagt aan de kosten. Of je nu een huis huurt of een huis bezit. De rioolheffing mag niet duurder dan nodig zijn.
 • De gemeente zoekt de samenwerking op met waterschappen om wateroverlast te helpen verminderen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Zowel bij bouwplannen, als weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem en waterbeheer: beter vasthouden van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van het hergebruik van water.
 • Bij het aanleggen van een nieuw rioolstelstel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. Zo stimuleren we hergebruik van water en gebruiken we minder. Ook het afkoppelen van regenwaterafvoer wordt gestimuleerd.
 • Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren dient Stede Broec een prettige gemeente te zijn. We spannen ons er daarom voor in om het leefklimaat van dieren zo goed mogelijk te maken. Dat betekent groen en ruimte voor dieren.

Waar we veilig zijn en ons veilig voelen

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Stede Broec veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat de dorpen niet alleen veilig zijn, maar eenieder zich ook veilig voelt. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

 • Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen. Ook overige hulpdiensten zijn goed bereikbaar en benaderbaar.
 • Een app, zoals de Fixi-app, is soms handig, maar nooit de enige mogelijkheid om een melding te maken of aangifte te doen. Aangifte doen kan op het bureau in Grootebroek, via internet of telefoon en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langskomt.
 • De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in wijken. Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit. De schade wordt zoveel mogelijk verhaald op diegenen die het veroorzaken.
 • Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten werken daarbij samen.
 • We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten. Deze horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Hufters die dit zinloze geweld plegen, pakken we hard aan.
 • Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig Wonen en Keurmerk Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers bij het goed beveiligen van hun huis of bedrijf tegen inbraak. De gemeente en politie promoten deze keurmerken.
 • Jongeren komen steeds eerder in aanraking met alcohol. Dit kan tot overmatig alcoholgebruik leiden. De gemeente gaat samen met het onderwijs in gesprek met jongeren om zo alcoholmisbruik tegen te gaan. Ook betrekken we dorpshuizen en bv. voetbalclubs bij de voorlichting.
 • Jongeren komen steeds gemakkelijker in aanraking met (soft)drugs. Drugs moeten we niet normaliseren. We moeten inwoners van jongs af aan wijzen op de gevaren van drugs. De burgemeester treedt hard op en sluit drugspanden (lees: uitvoeren Wet Damocles).
 • De beschikbaarheid van AED’s in de gemeente moet altijd goed zijn. AED Stede Broec heeft hier een bijzonder en actief doel van gemaakt. Wij blijven investeren in burger AED.
 • Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden of overlast veroorzaken. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en aangepakt en overlastgevers zetten we sneller uit hun huis. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.
 • De brandweer van Stede Broec beschermt ons bij risico’s en rampen. Het merendeel van de brandweermensen zijn vrijwilligers. De vrijwillige brandweer staat onder druk. Wij staan voor het behoud van de brandweer in Stede Broec. Wij willen dat gemeente, samen met de veiligheidsregio Noord-Holland Noord, prioriteit gaat geven aan het aantrekken van nieuwe vrijwilligers.

Waar criminaliteit wordt aangepakt

Mensen worden niet geboren als crimineel, maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving.

 • Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar de georganiseerde criminaliteit.
 • Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning van gezag en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt wordt voor het faciliteren van criminele activiteiten.
 • Door zichtbare wijkagenten die surveilleren gaan we verloedering en overlast op straat, op het water en in de wijken tegen. Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten en gecontroleerd met een ‘very irritating police’-aanpak.
 • Als er boetes door onze handhaving worden uitgeschreven vloeien die terug in de gemeentekas. Dit geld zullen we dan weer inzetten om de veiligheid te verbeteren.
 • De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Stede Broec veiliger te maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te denken valt aan het toepassen van meer (mobiel) cameratoezicht, zoals bij Park De Woid, spoortunnel Spoorsingel, het Nassaupark en station Bovenkarspel-Flora.
 • Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsAppfraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime.