De pitch over de kadernota van 2019

geplaatst in: Nieuws

In de gemeenteraad van 5 juli jl. heeft Ton Schuitemaker namens de VVD een pitch gehouden over de kadernota. In dit bericht kunt u de pitch aan de voorzitter van de raad teruglezen.

De VVD vindt dat de gemeentelijke financiën op orde moet zijn. Een goede reserve, met voldoende ruimte om dingen te doen die nodig zijn voor de inwoners en bedrijven van Stede Broec. Geen flauwekul, maar faciliteren om onze mensen op weg te helpen, te ondersteunen waar nodig.

Wij kunnen constateren dat we de zaken redelijk op orde hebben. Goed, we hebben geen overdaad aan geld en er zijn wat zorgpuntjes, maar de jaarrekening liet een dikke plus zien. Mooi werk dat afgelopen jaar.

Zo hebben we geïnvesteerd in de toeristen- en recreatiesector. We hebben die investeringen breed ingezet zodat uiteindelijk niet alleen de horecasector, maar iedereen daarvan profiteert: de bakker met een terrasje in het winkelcentrum, bloemenkraampjes langs de weg, de fiets- en bootjesverhuur, de schapenijsverkoper en de campingeigenaren om er maar een paar te noemen. De gedachte is om een gezonde sector neer te zetten en natuurlijk ook om banen te scheppen. En omdat iedereen daar min of meer van profiteert, zouden de investeringen zichzelf moeten terugverdienen.

Het dus vreemd dat we nu ineens een percentage van die investeringen terug willen zien in de vorm van belasting ten koste van slechts één sector: de sector met nachtverblijven. En ja, dat wordt dan weer verhaald op de toerist. Want die extra gemeentelijke belasting gaat de ondernemer als kostprijs weer verdisconteren in zijn verkoopprijs.  En daarmee, voorzitter, komen we in een vreemde situatie.  We hebben beleid om attractiever te zijn voor de toeristen die we graag voor meerdere dagen willen binnenhalen en nu zou die overnachtende toerist extra gaan belasten.

Heffing met de gedachte dat die toerist ook gebruik maakt van onze faciliteiten is te simpel. Wij doen als raad investeringen ten gunste van de hele gemeenschap. Een heel goed voorbeeld hiervan is het winkelcentrum. We hebben miljoenen geïnvesteerd in parkeerplekken, maar heffen geen parkeergeld. Juist dat ‘parkeergeldvrije’ koesteren we, want dat is goed voor het winkelcentrum. Terecht. Maar waarom verlaten we die gedachte bij de nachtverblijfsector?

En met die toeristenbelasting wordt dus één deel van onze ondernemers ‘gepakt’ voor (een deel) van de investeringen die wij ten gunste van de hele gemeenschap doen. Is dat eerlijk? Voorzitter, dat is nou een open deur. Nee, dat is verzellef niet eerlijk.

En zeg nou zelf, hoeveel halen we nou op met die schraperij minus de organisatiekosten, En wat kost het de zelfstandige ondernemer NAAST die afdracht aan administratie?

In geen enkel verkiezingsprogramma behalve in die van PvdA/GL staat dat we graag een nieuwe belasting willen introduceren. Als reden in het verkiezingsprogramma van PvdA/GL wordt genoemd “Wij zijn voorstander van het invoeren van toeristenbelasting; toeristen maken immers ook gebruik van onze voorzieningen, wegen en parken. Wist u dat er in Nederland nog maar een paar gemeenten zijn die dit niet heffen?” De ware solidariteitsgedachte!

En dan denken wij: al die dagjesmensen die van Enkhuizen of Hoorn uit naar Stede Broec komen, maar hier niet blijven slapen, die gaan dus vrijuit?

En: ik citeer weer: “Wist u dat er in Nederland nog maar een paar gemeenten zijn die dit niet heffen?” Nee, dat wisten we niet! Maar weet u dat wij wel weten dat wij met ons gratis parkeren en geen terras belasting ook redelijk uniek zijn? En dat we dat graag willen blijven alleen al om onze winkeliers en centrum te steunen?

Op de site van het CDA staat: “Wij willen een gemeente zijn waar ondernemers zich graag vestigen. Dat betekent als gemeente faciliteren en samen denken in kansen in plaats van bedreigingen en het schrappen van onnodige regels en lasten. Speciale aandacht heeft CDA Stede Broec voor MKB-bedrijven en familiebedrijven. Dit zijn bedrijven waar veel Stede Broece’rs werken en de motoren waar de samenleving op draait. Het zijn vaak deze bedrijven die lokale evenementen en verenigingen sponsoren waardoor deze evenementen doorgang kunnen vinden. Duurzame werkgelegenheid kan in de regio worden bevorderd door samen met andere gemeenten op te trekken. Bijvoorbeeld door regionale initiatieven zoals Seed Valley voor de zaadbedrijven en Holland Boven Amsterdam voor toerisme, te koesteren en te ondersteunen.” 

En op de site van ODS

Ondernemersvriendelijk beleid; afschaffen overbodige regelgeving.

Gezien onze financiële positie is die toeristen- en forenzenbelasting helemaal niet nodig. Wat het wel is: Overbodige regelgeving, onnodige lastenverzwaring?

Uit een gesprek met een ondernemer in de recreatiesector is gebleken dat er met ondernemers gesproken is over investeringen zoals verwijsborden, iets waarvoor de belasting kennelijk moet worden geheven. Gebleken is dat de ondernemers graag zelf die onverlichte verwijsborden zouden willen betalen. Ondernemers investeren namelijk zelf ook en met liefde. Ze doen niet anders. Ook de ondernemers met nachtverblijven.

Schrap daarom die toeristen- en forenzenbelasting. Ook al omdat het Btw-tarief van 6 naar 9% gaat, ook op nachtverblijf. En dat betekent in-the-end dat de toerist dubbel gepakt wordt.

Stop dus, met dat onzalige idee. Een amendement hiertoe kunt u straks onderschrijven.

En àls blijkt dat u in meerderheid toch vindt dat er voor een overnachting geld aan de gemeenten moet worden afgedragen, pleit de VVD voor transparantie, waardoor het voor iedereen duidelijk is dat het ècht aan de sector wordt besteed en niet (heel flauw) aan lantaarnpalen of wegen omdat de toerist ook dáár gebruik van maakt.

En verder

Een ander aspect van de financiën op orde is dat in tijd van rijkdom de inflatiecorrectie wel van de OZB zou moeten kunnen worden gehaald. Nu is dat moeilijker te doen, want het geld klotst nu eenmaal niet tegen te plinten op. Een waarschuwend geluid is zo nu en dan te horen, dat er tijden komen van laagconjunctuur, of erger, weer een nieuwe crisis. Voor de VVD houdt dat in dat dan de OZB niet omhooggaat, maar dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het kan namelijk niet zo zijn dat de OZB een aftapbelasting moet zijn om de rekeningen te moeten betalen, terwijl er wel geld is.

Nee, er is nu geen crisis, maar we geven het op voorhand alvast aan. Keuzes maken in plaats van afromen bij de inwoners als dat wèl zover is. Dat, voorzitter is wat de VVD bedoelt met financiële degelijkheid; verantwoordelijkheid nemen. De VVD verwacht van een ander diezelfde verantwoordelijkheid, gemeente, inwoners, stichtingen en verenigingen. Geen geldtapperij, maar hand in eigen boezem.

Dan ons andere stokpaardje

Zowel in de commissie RBFZ als ook in de raadsvergadering kwam het aan de orde. Kennelijk zijn we nog niet in staat om raddraaiers aan de ketting te leggen. Kennelijke zijn we niet in staat om onze openbare ruimte, ook op het water, zo te regelen dat hardwerkende ondernemers en inwoners last moeten houden van verziekers. De VVD doet een oproep aan de raad: wacht niet op een evaluatie, maar doe wat nodig is voor de bevolking, sta achter ze en zorg dat de sluitpost van de regelgeving daadwerkelijk een einde maakt aan de malaise. Niet met een praatje voor de raddraaiers op de boot, niet met een waarschuwing voor de snelheidsduivel, maar optreden! Geef de burgemeester handvatten om te doen wat hij moet doen. Wat is uw antwoord op de roep van bijvoorbeeld meneer Hoffer en mevrouw Radewalt?

Een laatste punt dat we willen maken

De clubs in nood… Wat doen we eraan?

We hebben het nu al een paar keer meegemaakt. Clubs in nood; de muziekschool, de gymvereniging GTS en welke club zal de volgende zijn?

De eerste problemen waar clubs tegenaan lopen is het neerzetten van een goed bestuur, een klus die in aanvang al niet gemakkelijk is. Wie wil er tegenwoordig nog in een bestuur zitten? Hoeveel tijd kost het en welke waardering krijg je ervoor? Maar ook: het is tegenwoordig niet gemakkelijk om een vereniging te besturen. Iedere vereniging heeft te maken met wetgeving m.b.t. hygiëne, integriteit van mensen, inhuur van mensen of sportzalen etc.

Als het bestuur gevormd is, worden de ambities neergezet. Ambities die in feite door de combinatie van leden, lidmaatschappen, toelage in subsidie en betaalbare docenten en vrijwilligers betaald kunnen worden. Vaak is het zo dat getalenteerden de betere trainers krijgen t.o.v. de minder getalenteerden. Dat evenwicht is iets wat de clubs moeten neerzetten.

Tot zover het perspectief en ingewikkeldheid van de verenigingen. In het algemeen is het zo dat er vanuit de gemeente geen loket bestaat waar je vragen kunt stellen omtrent bestuurszaken of als je problemen ondervindt in de financiering. Das op zich wel apart.

Als we kijken naar schulden van inwoners, zijn er binnen gemeenteland allerlei loketten waar hulp gevraagd kan worden. Het credo hier is vooral: kom vroeg genoeg zodat we dan naar de problemen kunnen kijken en op voorhand een plan kunnen ontwikkelen zodat de schulden laag blijven of zelfs voorkomen.

Tot zover de situatie vanuit het perspectief van de burger. Welk perspectief heeft een vereniging? Kan een vereniging ergens aankloppen en vragen om bv. het opstellen van de statuten, hoe bestuur je integer een vereniging? Als je merkt dat je de financiën niet rond krijgt? Hoe groot is de drempel om met de gemeente in gesprek te gaan?

We hebben een discussie te gaan m.b.t. subsidiebeleid, maar langs deze weg willen we alvast gaan inzetten op een loket voor controle en begeleiding van verenigingen in Stede Broec, om samen gezonde verenigingen te hebben en de gemeente beter de thermometer in de hand heeft.