VVD geeft waarschuwing aan zorgwethouder

geplaatst in: Nieuws

In de gemeenteraad van 29 november jl. heeft Martien Krijger een waarschuwing gegeven aan wethouder Lydia Groot (ODS) over de informatievoorziening aan de raad en commissies. Dit naar aanleiding van een motie ingediend door GBS. Zij ervaren ook klachten over de informatie en informatievoorziening. In dit bericht kunt u de voordracht aan de voorzitter van de raad teruglezen en een terugblik op de raadsvergadering.

“Voorzitter,

Wij kunnen niet anders dan meegaan met de motie van GBS over de informatieplicht van het College, op het gebied van het sociaal domein. Onze partij zat zelf al te zoeken naar de juiste vorm om een signaal af te geven dat de wethouder actief en juist informatie moet delen.

Een motie van treurnis leek ons tot op heden te zwaar, vandaar dat we ons wel kunnen vinden in de huidige motie en willen dit ook graag verder motiveren.

Voorzitter, we hebben op 9 oktober eerst een commissievergadering Samenleving gehad en daarna een presentatie over het sociaal domein. In de commissie werd geen nieuws verteld, maar in de presentatie naar aanleiding van een vraag, werd er plots gemeld dat er in december een bijstorting van 1,1 miljoen euro nodig was tegenover tegenvallers in de jeugdzorg. De monden vielen open. Niets was daar één uur daarvoor in de commissievergadering over gezegd.

Onze verbazing werd nog groter dat in diezelfde presentatie ook nog gemeld werd dat de kadernota eigenlijk bijgesteld had moeten worden. ‘Er is toen zoveel ambtelijke inzet gepleegd voor de goedkeurende verklaring dat we deze toen niet hebben bijgesteld’, aldus de ambtenaar. Alsof dat een reden zou kunnen zijn. Echt ongehoord! Dit had zeker gemeld moeten worden door de wethouder (als eindverantwoordelijke) en de kadernota (lees: begroting) had aangepast moeten worden.

Verkeerd geïnformeerd

Tijdens de beeldvormende vergadering over het sociaal domein hebben wij vernomen dat GBS verkeerd geïnformeerd is. Dat kwam opnieuw uit door een toevalligheid. De VVD heeft in een eerder stadium ook al antwoorden op vragen gekregen waarvan de wethouder achteraf zegt dat het anders had gemoeten. En ook dat er nieuwe antwoorden zouden moeten komen. Deze antwoorden zijn gekomen, maar deze waren ook nietszeggend!

Moeten we dan werkelijk vragen bij elk antwoord of het antwoord klopt? Moeten we zelf dan maar constant vragen of er nog ergens tekorten zijn?

Het onthouden van cruciale informatie en het verkeerd informeren is dodelijk in het politieke leven. Deze motie mag gezien worden als een leermoment, een waarschuwing. Daarom ondersteunen wij deze motie.

U bent verantwoordelijk en u moet deze verantwoordelijkheid ook nemen. Wij zien in dat het een moeilijk dossier is, maar u zult in alle oprechtheid ons mee moeten nemen in dit dossier, bij voor- en tegenspoed.”

‘Paniekschot. Snel controle over sociaal domein’

Tijdens de behandeling van de najaarsnota poneerde het CDA een amendement om te bezuinigen op de gemeentelijke uitgaven. “We moeten de hand in eigen boezem steken”, aldus voorman John Kok. Dus moet het de nullijn worden. ’een druppel op een gloeiende plaat’ zoals de oppositie het verwoordde, maar Stede Broec voert volgend jaar in haar uitgaven de inflatiecorrectie van 1,7 procent niet door.

Dat houdt in dat Stede Broec de komende twee jaar in de min staat, en ook de meerjarenbegroting een tekort van zeker vier ton laat zien. Wethouder Slagter (Financiën) was dus blij met de geste van het CDA, waar de andere fracties liever zagen dat alle ’knoppen’ tegelijkertijd in commissieverband besproken worden. Daardoor kan er meer inzicht worden verkregen in de gevolgen.

Kok was niet van zijn amendement af te brengen: “Laten we nu aan déze knop draaien en niet nog een paar maanden wachten.” Zowel PvdA/GL als GBS en OP riepen op tot ’zeer, zeer snel’ beraad over verdere bezuinigingen. De VVD voelde sowieso niets voor een ’paniekschot’. Voorman Martien Krijger drong er op aan om binnen het sociaal domein snel controle te krijgen.

VVD, gesteund door OP en GBS, kon niet instemmen met de door CDA beoogde vermindering van uitgaven. Het is nog steeds niet duidelijk welk gat nu eigenlijk gedicht moet worden en welke andere mogelijkheden tot bezuinigen er nog zijn. Dit besluit van de gemeenteraad om de ’grote minnen’, waar Stede Broec mee worstelt, te lijf te gaan levert de gemeente maar anderhalve ton op. De VVD wees er bovendien op dat, als er wordt bezuinigd op de gemeentelijke budgetten, dit consequenties heeft voor het verenigings- en maatschappelijk leven.

 

Bron: fractie VVD Stede Broec – NHD