Kadernota 2024: “Goede voorstellen en kijken naar de uitgaven”

geplaatst in: Nieuws

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 juli jl. is de kadernota 2024, met daarin de voorjaarsnota 2023, afgetikt. De kadernota is een gebalanceerd stuk met allerlei voorstellen, met name vanuit de koker van coalitiepartijen ODS, CDA en VVD. Er zijn nog allerlei onzekerheden, maar dit is een eerste stap om te komen tot de begroting voor 2024. Fractievoorzitter Joey Leeuwinga van de VVD is tevreden: “Er zitten allerlei goede voorstellen in, zoals het opstellen van een accommodatiebeleid en een nieuw kunstgrasveld voor KGB. Maar ook zien we terug in de kadernota dat het college goed kijkt naar de uitgaven. Dat doet ons goed.”

Lees hieronder de inbreng van de VVD tijdens de raadsvergadering:

“Met deze kadernota geven wij het college mee hoe zij de begroting moeten opstellen die wij in november gaan behandelen. Er hangen op dit moment donkere wolken boven gemeenteland en het ravijnjaar 2026 komt steeds dichter op ons af. We hopen van harte dat de septembercirculaire een positiever meerjarig financieel beeld laat zien en dat de VNG, die namens ons onderhandeld met het Rijk, stappen kan zetten.

Lucht in de begroting

Maar voorzitter we kunnen en doen ook zelf veel dingen. Het college is bezig met ‘Lucht in de begroting’ en kijkt, zeker in deze raadsperiode, scherp naar de uitgaven en de gestelde budgetten, dit doet ons deugd en dit lijkt ons de juist te bewandelde weg. We moeten ook als gemeenteraad goed kijken naar de uitgaven. Voor het komende jaar staat de evaluatie van het subsidiebeleid op de agenda. Dit lijkt ons ook een goed moment om te kijken naar de gestelde subsidieplafonds én graag zouden wij ook af willen van de ontransparante indirecte subsidies. Wij denken dat mede met het opstellen van een accommodatiebeleid dat de raad en de inwoners meer inzichten kan worden gegeven wat organisaties aan subsidies en andere voorzieningen ontvangen van de gemeente.

Het groenonderhoud en de onkruidbestrijding blijft voor de VVD Stede Broec een doorn in het oog. Er is het afgelopen jaar beterschap beloofd, maar dat is nog niet zichtbaar. Wij hopen daarom ook dat de wethouder snel op zijn toezegging terugkomt en de gemeenteraad meeneemt in de keuzes hoe we onze openbare ruimte beter kunnen verzorgen, zodat we als raad keuzes kunnen maken.

Verder zien wij uit naar de evaluatie van de samenwerking met HVC, zodat de gemeente Stede Broec een keuze kan maken hoe wij de afvalverwerking- en inzameling willen aanbesteden. De kwaliteit en de service moet wat ons betreft omhoog en de kosten omlaag.

Onderwijshuisvesting

Tot slot voorzitter, willen wij nog iets kwijt over het integraal huisvestigingsplan, het IHP, en de onderwijshuisvesting in Plan Zuid, het MFA. Er is de laatste weken veel over geschreven en gesproken. Er worden allerlei verwijten gemaakt, maar vanuit mijn fractie willen wij dit college alleen maar complimenten geven en succes wensen met het afronden van het IHP, zodat de raad deze later dit jaar kan vaststellen. In het IHP gaat veel geld om, wij begrijpen dat het college daar tijd voor neemt om met een gedragen en zorgvuldig voorstel te komen. Bovendien gaat het niet alleen om geld maar ook om ruimtelijke ontwikkelingen. Het traject tot het komen van een nieuw IHP duurt al tal van jaren en ook het komen tot nieuwe huisvesting voor De Molenwiek én De Wendel wil maar niet vlotten. Wij hebben er vertrouwen in dat er nu echt wordt doorgepakt en dat het nieuwe schoolgebouw er snel komt.

En nu echt tot slot voorzitter, wij zijn blij met het afgelopen jaar, de eerste van deze raadsperiode. Mijn fractie ervaart de samenwerking in dit huis als positief en constructief. Wij zien een gemeenteraad en college die samen wil werken en tot compromis wil komen. We doen het namelijk met z’n alle voor Stede Broec. En Stede Broec maken we met elkaar.”

Fractievoorzitter Joey Leeuwinga gaf in zijn inbreng aan wat de VVD voor het komende jaar belangrijk vindt.