De pitch over het raadsakkoord 2018-2022

geplaatst in: Nieuws

In de gemeenteraad van 27 september jl. heeft VVD-fractievoorzitter Martien Krijger een pitch gehouden over het raadsakkoord 2018-2022. In dit bericht kunt u de pitch aan de voorzitter van de raad teruglezen. Tevens vindt u onderaan dit bericht een korte terugblik over de raadsvergadering.

Hier zijn we dan… eindelijk is het klaar, het raadsakkoord. Een eerste blik door het programma kon ons wel bekoren, hoewel er een paragraaf was die gelijk opviel, ook typisch “Oud Stede Broec”. In algemene zin valt te zeggen dat het een wollig stuk is. Het is absoluut niet SMART geformuleerd en de lezer struikelt over het aantal keren dat er ‘inwoners’, ‘burgers’, ‘betrekken’ en ‘samen’ genoemd worden.

Ga ik zuur worden? Nee hoor, dat valt wel mee!

Ik wil graag een aantal zaken uit het akkoord toelichten waar we wel achter kunnen staan:

  • Het programma heeft de rode draad van het rapport van Platform 31 opgenomen; dat is prima.
  • Veiligheid: wij kunnen ons vinden in de visie rond veiligheid. We vinden wel dat de openbare orde en veiligheid meer aandacht moet krijgen. Wij hebben tijdens het bezoek in Hoorn aan de politie duidelijk gehoord dat wat zij noemen “managen in schaarste”. Dit betekent dat de gemeente ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen
    om de politie te ontlasten of te helpen. De raad zou bij signalen van de politie of de burgemeester bij zichzelf te rade moeten gaan.
  • Woningbouw: er wordt gezegd dat Stede Broec bouwt volgens een ratio van 70/30 koop tegenover (sociale) huur. Deze verhouding hebben we al en houden we aan vast. Heel mooi!
  • Er wordt verder gesteld dat vooral de regio aan de beurt is om huur dan wel sociale huur te gaan bouwen. Dit is een constatering en tevens een uitnodiging aan de regio. Wij wensen de regio veel succes!
  • Doorvaarbaarheid: er ligt een ambitie om een verbinding aan de zuidkant te gaan realiseren. Goed en verantwoord!
  • Er wordt een brede opvatting met betrekking tot duurzaamheid gesteld. Vooral regionaal. Daar kunnen wij ons prima in vinden!
  • Subsidiebeleid: wij zijn blij dat het er naar uitziet dat we snel het beleid op de schop gaan gooien. Wij amenderen wel om het eerder afgesproken plafond als belangrijk aandachtspunt toe te voegen.
  • Sportvoorzieningen: wij ondersteunen de gedachte dat gekeken moet worden naar de Kloet maar hebben wel voor ogen dat het een visie 2020-2030 moet worden waarbij vooral gekeken moet worden naar herinrichting van het gebied rond de Kloet, waarbij verkenningen van samenvoegen van diverse takken van sport of omniverenigingen niet uit de weg moet worden gegaan.

Tot nu toe zitten we op 90% tevredenheid van het stuk. Wat ons tegenstaat en wat we dus ook amenderen is het monumentenbeleid. Historie van de Kolk is belangrijk, maar mag naar ons idee geen ontwikkelingen aan de kolk van de inwoners en ondernemers tegengaan. Grappig is om te zien dat juist hier het woord burgerparticipatie weggelaten is.

De raadsvergadering

De raadsvergadering had een bijzondere wending, toen er werd gestart met het eerste amendement over de Noord-zuid verbinding. Tijdens het stemmen bleek dat het CDA niet wilde meegaan in dit amendement, omdat ze het (evenals de VVD) ‘voor de bühne’ vonden. Kortom de coalitie stond lijnrecht tegenover elkaar. Met deze stemmen staakten de stemmen (9 voor en 9 tegen) waardoor het raadsakkoord als agendapunt moest worden overgeheveld naar de eerstvolgende raadsvergadering. “Er ontstond paniek in de coalitie en in het college, omdat de begrotingsvaststelling voor 2019 in gevaar kwam. Je zag tijdens de vergadering dat de coalitiepartijen erg met zichzelf bezig waren. Het was enorm slecht geregisseerd, een blijk van weinig regie in de coalitie”, aldus Martien Krijger.

Normaal gesproken heeft de raad van Stede Broec negentien raadszetels. Echter, door de afwezigheid van een raadslid van ODS waren er achttien raadsleden aanwezig. Krijger: “Voor een coalitie en raad zou het raadsakkoord een van de belangrijkste stukken moeten zijn voor de komende vier jaar. Als initiatiefnemer verstek laten gaan, dat kan echt niet”.

De twee amendementen van de VVD blijven dus liggen tot erover de stukken wordt gestemd in de raad. De burgemeester zal hoogstwaarschijnlijk een extra vergadering uitschrijven voor aanstaande maandag om 20.00 uur in het gemeentehuis. De motie over de uitzendingen van de raads- en commissievergaderingen hebben de liberalen teruggetrokken. De fractievoorzitters van de verschillende partijen gaan hierover praten in het presidium. Door deze toezegging was stemmen in de ogen van de VVD niet meer nodig.