Algemene beschouwingen over het ‘huishoudboekje’ 2020

geplaatst in: Nieuws

In de gemeenteraad van 31 oktober jl. heeft VVD-fractievoorzitter Martien Krijger zijn betoog gehouden tijdens de algemene beschouwingen over het gemeentelijke ‘huishoudboekje’ van 2020. In dit bericht kunt u de voordracht aan de voorzitter van de raad teruglezen. Er is tevens een link naar de begroting en een VVD-motie onderaan dit bericht te vinden.

Voorzitter, 

Vandaag bespreken we ons huishoudboekje voor 2020 en de meerjarenbegroting. Ik heb al eens eerder onze gemeentelijke folder aangehaald voor mensen die in de schulden zitten. We prediken in deze folder dat ons huishoudboekje op orde moet zijn, dat de in- en uitgaven op orde moeten zijn en dat mensen buffer moeten aanleggen. Verstandige taal.

Kerntaken

Ik ben niet van plan om een cynisch verhaal te houden. Ik denk dat wij dat het afgelopen jaar voldoende hebben gedaan. We hebben gemopperd op het feit dat de meerderheid van de gemeenteraad alleen maar de route wilde lopen van ‘omkeerbare’ bezuinigingen. Wij begrijpen deze redenatie op zich wel, maar wij vonden en vinden nog steeds dat de taakstelling in het sociaal domein zo groot is dat alle mogelijke opties op tafel hadden moeten liggen, dus zowel ‘omkeerbaar’ als ‘onomkeerbaar’. Al is het alleen maar om de raad keuzes te bieden.

Natuurlijk is de VVD er niet op uit om iets dicht te gooien terwijl dat niet nodig is, vandaar onze blijvende roep om een kerntakenonderzoek. De meerderheid van deze raad wil dit vooruitschuiven, wij zullen ons hierin, met de twee zetels die we hebben, moeten schikken. Vandaar dat we niet opnieuw met een motie komen. De consequentie van deze eenzijdige aanpak is dat er volgend jaar één miljoen euro opgehaald moet worden bij onze inwoners. Gezien het feit dat het de meerjarenbegroting betreft, is ervan ‘omkeerbaarheid’ voorlopig geen sprake.

Weer terug naar het huishoudboekje. De uitgaven en inkomsten moeten op orde zijn. Tot nu toe konden we terugvallen op onze reserves, dit begint nu echt wel nijpend te worden. Na deze vergadering staat er nog ruim twee miljoen euro op de reserve. Het is te hopen dat de kosten in het sociaal domein binnen het opgehoogde budget blijven.

En weer terug naar het huishoudboekje. We geven ongeveer 40 procent meer uit op het sociaal domein dan dat er binnenkomt. Er ligt nu een taakstelling van totaal 1,1 miljoen euro om te bezuinigen de komende jaren. En ja, wij zijn niet de enige gemeente in Nederland, maar wij zijn wel een gemeente met één van de grootste overschrijdingen. Het baart de VVD grote zorgen dat niemand ons kan vertellen hoe het kan dat wij exceptioneel in deze uitgaven zijn, vermoedens en aannames… daar blijft het bij.

Onderzoek

Er wordt van alles onderzocht… Het college is ongetwijfeld hard bezig, maar neemt de raad daarin niet genoeg mee. Er is een rapport van onderzoeksbureau BMC dat allang is afgerond, maar om de een of andere reden krijgen wij dat rapport niet onder ogen. Het is een rapport waar wij als raad niet om gevraagd hebben, maar wel voor mogen betalen. Er wordt van alles onderzocht… Wij hebben een taskforce sociaal domein, maar rapportages van deze taskforce zijn summier. Volgens mij weten weinig mensen wie er precies in deze taskforce zitten, wat exact de opdracht is en wanneer we resultaten mogen verwachten. En ja, we weten dat er aanstaande 3 december een thema-avond is, maar in het Presidium heb ik aangegeven dat ik van tevoren geïnformeerd wil zijn. Ik wil in een paar zinnen weten wat er voorgeschoteld gaat worden, zodat wij ons hierop kunnen voorbereiden.

Ingrijpen

We moeten gaan ingrijpen in het sociaal domein, de uitgaven zijn veel te hoog, de taakstelling ligt er. Een eerste aanzet hiervoor is al gedaan middels de motie van ODS en de VVD die unaniem gesteund werd. De kaders, één loket, scheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, wie doet wat, afstemming met huisartsen, beschermingsmaatregelen en opdracht de voor Stichting Welzijn Stede Broec om zoveel mogelijk binnen de eerstelijnszorg te blijven. In juni is deze motie ingediend en tot op heden is er nog geen informatie verstrekt omtrent de uitvoering van deze motie.

Er wordt van alles onderzocht… Er is een kleine verbetering in de rapportage van het sociaal domein gekomen. Echter missen we enkele cruciale stappen, namelijk het op tijd aanleveren van de rapportage en een overzicht van hoeveel geld we in de pot hebben. Het baart ons zorgen dat wanneer wij vragen om deze gegevens, wethouder Groot zegt dat ze met de directie van de SED-organisatie moet praten of wij deze getallen kunnen krijgen. Het komt over alsof de SED-organisatie een enorme drempel is voor ons college. Dit kan toch niet waar zijn?

Sociaal domein

De VVD Stede Broec, en ik mag aannemen de gehele raad, ziet een zwaar jaar aankomen. Ik wil aan de raad daarom ook een voorstel doen. Zou u, samen met de VVD het land in willen gaan en op bezoek willen gaan bij gemeenten die in een soortgelijke situatie zitten om eens te horen welke maatregelen zij treffen? Wij hebben naar gemeenten gekeken die ook veel meer geld moeten uitgeven aan zorg. Wat ons opviel is dat in die begrotingen soms wel twintig pagina’s staan met ideeën om de kosten in de hand te houden. De VVD wil een voorzet hiervoor doen in de VVD-motie die we het aan het einde van deze vergadering gaan behandelen.

Laten we samen even wegstappen uit deze sores en luisteren naar de sores en oplossingen (!) van anderen!

Dank u voorzitter.

De begroting van 2020

De VVD heeft samen met GBS en OP tegen de begroting gestemd. De oppositie is het niet eens met de gang van zaken. De VVD: “Het huishoudboekje moet kloppen. Zolang het college geen maatregelen neemt om de uitgaven te verminderen, kan de VVD niet in stemmen met een verhoging van de lasten.” Via deze link kunt u de vastgestelde begroting van 2020 inzien. De motie heeft de VVD aangehouden. Er is meer draagvlak voor in november, dan dienen zij de motie opnieuw in.