VVD Stede Broec teleurgesteld in provinciaal omgevingsbeleid

geplaatst in: Nieuws

De VVD Stede Broec heeft kennisgenomen van de concept Provinciale Omgevingsverordening die de provincie Noord-Holland vorige maand publiceerde. Net als de meeste colleges in het noordelijk deel van Noord-Holland vindt de VVD Stede Broec dat de provincie de regio teveel beknot in de bouw van nieuwe woningen en is de liberale fractie teleurgesteld.

De VVD Stede Broec wil dat de provincie de verordening aanpast, zodat er meer ruimte kan ontstaan voor woningbouw in Westfriesland. De colleges van B&W in de regio’s Westfriesland, Noordkop en Alkmaar (Noord-Holland Noord) hebben ook al aangegeven dat ze zich zorgen maken over het gebrek aan vrijheid om het eigen ruimtelijke beleid te bepalen. Dat wordt volgens hen nu vooral door de provincie bepaald, terwijl de nieuwe Omgevingswet juist meer ruimte moet geven aan maatwerk.

Gemakkelijker

Bij de bekendmaking van de concept-Omgevingsverordening stelde de provincie juist dat het gemakkelijker zou moeten zijn om meer te bouwen in de open ruimte, maar wel pas nadat binnenstedelijke ‘inbrei-locaties’ ten volle zijn benut. VVD’er Joey Leeuwinga stelt dat het zo juist de verkeerde kant op gaat: “De concept verordening zit vol met regeltjes en legt beperkingen op aan de lokale vrijheid. In de eerder vastgestelde Omgevingsvisie was juist sprake van meer vrijheid voor eigen invulling door gemeenten. Dit zien we nu niet terug. Het adagium ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’, zien we ook niet terug’.

In de Omgevingswet zijn loslaten, samenwerken, vertrouwen en het schrappen van overbodige regelgeving kernbegrippen, daar past de houding van de provincie in de Omgevingsverordening niet bij . Volgens de colleges zal deze houding in de praktijk juist uitdraaien op nog verdere restricties op het bouwen buiten de huidige contouren.

Vertrouwen

Gemeenten met elkaar of regio’s in totaliteit dienen het vertrouwen van de provincie te krijgen als zij laten zien het onderling eens te zijn. De gemeenten in Noord-Holland Noord werken al volgens dit principe om de eigen ambities waar te maken. De rol die zij voor de provincie zien weggelegd, is die van samenwerkingspartner in de verschillende opgaven. Nadere regels opstellen geeft hier dus geen pas.

De VVD-fractie vindt dat er ruimte moet komen om meer te kunnen bouwen in Westfriesland. “Alle colleges in Westfriesland willen meer bouwen in de gemeente en dan niet alleen binnenstedelijk. De provincie moet de ruimte geven om een eigen invulling te geven aan een oplossing voor de woningnood. Onze regio moet aantrekkelijk blijven, daar horen voldoende woningen bij voor alle doelgroepen. Wij juichen de zienswijze van de gemeenten in Noord-Holland Noord toe, de verordening moet worden bijgesteld”, aldus Joey Leeuwinga.

Zienswijze

Op 9 april jl. hebben de colleges in Noord-Holland Noord een gezamenlijke zienswijze gegeven op de concept Provinciale Omgevingsverordening. Daarnaast zijn er regiospecifieke opmerkingen voor Westfriesland toegevoegd. De verwachting is dat de Omgevingsverordening NH2020 op 5 oktober 2020 wordt vastgesteld door Provinciale Staten. Leeuwinga: “Onze fractie houdt de vinger aan de pols via het college. In de regio moet veel meer gebouwd worden. Dit is het moment om zoveel mogelijk obstakels weg te nemen.”