Boerenprotesten: college- en VVD-standpunt

geplaatst in: Nieuws

Op 13 juli jl. heeft er in Stede Broec een demonstratie plaatsgevonden georganiseerd door LTO Noord waarbij aandacht gevraagd werd voor de stikstofcrisis. Ook werd er duiding gegeven aan het gevoel van de boeren in relatie tot de plannen van het Rijk. De demonstratie was een ondersteuning voor de brief van LTO Noord aan de gemeentebesturen van Westfriesland.

Het college waarin onze VVD-wethouder Martien Krijger zitting heeft, is ingegaan op het verzoek van LTO Noord en heeft een brief verstuurd naar minister van der Wal en onze minister-president. De VVD Stede Broec onderschrijft deze brief volledig. We moeten trots zijn op onze agrariërs. Zij zijn belangrijk voor onze voedselzekerheid, maar ook voor het beheer van ons mooie platteland. De laatste weken valt het ons wel op dat de boerenprotesten steeds heviger worden. Wij roepen alle actievoerders om vreedzaam te demonstreren, zodat de verstandhoudingen niet (nog meer) worden verstoord.

Lees hieronder de brief die is verstuurd naar het kabinet namens de gemeente Stede Broec:

“De aangekondigde stikstofplannen zorgen voor veel onrust, ook onder agrariërs in onze gemeente Stede Broec. Een tweetal zaken valt hierbij op; het gesprek met boeren en tuinders wordt gemist, evenals toekomstperspectief voor onze agrariërs. Er is een grote opgave richting een toekomstbestendige landbouw. Randvoorwaardelijk hiervoor is dat agrariërs betrokken worden bij het vinden van de oplossing. Daarom doen we een beroep op u om samen te werken aan een vitaal platteland met een gezonde agrarische sector.

Naast de belangrijke rol als voedselproducent is de landbouw voor plattelandsgemeenten de belangrijkste en grootste Terrein Beherende Organisatie. Als er in sommige plattelandsdelen een hele agrarische sector als pijler wordt weggetrokken, ontstaat er instabiliteit waarbij het onduidelijk wordt hoe het platteland er uiteindelijk uit komt te zien. We maken ons dan ook zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid op het platteland.

Tevens is de agrarische sector voor veel plattelandsgemeentes van groot economisch belang. Er zijn al langer zorgen over de groeiende kloof tussen het landelijke gebied en de randstad. Wij vragen daarom ook aandacht voor de economische gevolgen van het stikstofbeleid. Het wegvallen of drastisch inkrimpen van de agrarische sector zal voor de lokale economie enorme impact hebben en grote gevolgen hebben voor de levensvatbaarheid van de lokale economie.

Wij constateren dat de overheid zich niet altijd even consequent heeft getoond in het gevoerd beleid ter zake. Immers hoe verhouden zich tot elkaar bijvoorbeeld enerzijds een toename van intensieve veehouderij in tegenstelling tot de geformuleerde beleidsambities en anderzijds geadviseerde lange termijn investeringen door boeren die nu in grote onzekerheid verkeren over de toekomst van hun bedrijven. De agrarische sector is gebaat bij een overheid die consequent is qua beleid en zich een betrouwbare partner toont, juist ook voor de lange termijn.

Wij hebben begrip voor de zorgen van agrariërs. Onze zorg betreft de wijze waarop de discussie over een vorm van transitie naar een duurzame landbouw met de agrarische sector wordt gevoerd. We verzoeken u om met agrariërs in gesprek te gaan en samen met hen te werken aan plannen in het kader van stikstofmaatregelen”.